novinky k pravidlům pro hlavní sezónu v roce 2016

- Na obou rybnících se od letošní sezóny 2013 bude moci lovit pouze na háčky bez protihrotu (toto nařízení se netýká lovu přívlačí dravců).

- Každý rybář před začátkem lovu obdrží v klubovně od správce evidenční lístek o úlovcích, ten je povinen vyplnit a po odchodu z revíru opět odevzdat správci. Tyto data (jedná se jen o data o rybách a jejich velikostech nikoliv o rybářích) budeme průběžně zveřejňovat na webu aby jste vy ostatní měli přehled o tom co se za uplynulou dobu ulovilo.

- Od letošního roku 2016 bude každý rybář moci používat jako podložku pod ryby pouze tzv. "bazén" nebo "kolíbku" (tedy podložku s bočnicemi) vše ostatní bude nepřípustné. Pro amatéry nebo méně majetné budeme tohle vybavení půjčuvat.

- Dalším povinným vybavením pro lov na revíru liščí jezero bude dostatečně veliký podběrák odpovídající předpokládaným úlovkům.

- Rovněž rybářům bez odpovídajícího vybavení (pruty, navijáky, vlasce a montáže) nebude umožněn rybolov.

- Každý kdo bude chtít lovit na revíru liščí Jezero je povinen nahlásit správci zahájení lovu ryb a také ukončení lovu ryb a to před tím než začne balit!

Novinky k pravidlům platící od 1.2. 2011 pro nastávající, hlavní lovnou sezonu tohoto roku.

V této sezóně 2011 se při objednávání jednotlivých rybářů na určitý datum předem bude vyžadováno i číslo místa kde hodlají lovit a pobývat po dobu jejich návštěvy liščího jezera. Tedy na jednoho rybáře se třemi pruty připadá jedno jím vybrané lovné místo. Objednávku lze provézt jak telefonicky na mém čísle či čísle správce (viz odkaz „kontakty“) tak prostřednictvím našeho e-mailu (liscijezero@seznam.cz, nebo dobihal@volny.cz ) Další věc, kterou sebou objednávání lovných míst dopředu nese pro tento rok je placení záloh. Po zkušenostech z loňského roku, jsme se rozhodli, že pokud si někdo hodlá zamluvit lovné místo v předstihu v čase delším jak tři dny (3 x 24 hod) musí po dohodě zaplatit 1/3 ceny povolenky na jím zamluvenou dobu předem. Tuto platbu je možné provézt dvěma způsoby. Za prvé, poštovní poukázkou (dobírkou) na adresu – AD SERVICE s.r.o., U Červeného kostela 5/32, 415 01 Teplice. Nebo za druhé - platbou přímo na účet a to: 5821873389/0800 vedený u České Spořitelny a.s. (Nezapomeňte si přivézt sebou na revír doklad o zaplacení předejdete komplikacím) Toto se netýká držitelů klubových povolenek VIP těmto stačí pouze nahlásit kdy a kam a na jak dlouho přijedou a budou automaticky zapsáni a místo se jim bude tak rezervovat. Pokud držitelé těchto povolenek (VIP) však nenahlásí storno své objednávky v dostatečném předstihu (a tak nás vypečou :-)), budou se považovat za nespolehlivé a tak bude na jejich další objednávky v budoucnu nahlíženo. Předem zálohově zaplacená část rybářské povolenky se odečítá od celkové částky na místě u vody kdy rybář doplatí zbytek. Pokud si to rybář rozmyslí nebo z jakéhokoliv důvodu nedorazí PENÍZE NEVRACÍME! Věřím, že tyhle změny oproti loňskému roku přinesou vám našim návštěvníkům více pohodlí, a soukromí společně s jistotou, při vašich loveckých výpravách na naše Liščí jezero.

Střídání na lovných místech - Jednotliví rybáři, kteří budou na revíru lovit 24 hod a více, mohou najíždět k vodě přes den v době přítomnosti správce (po dohodě možno i později nebo dříve) tak jak se jim samotným hodí a jak jim to cesta a práce dovolí. Pokud je druhý den nikdo nestřídá na lovném místě a nebo svůj odjezd protáhnou přes dobu 24 hod nikdo se zlobit nebude a správce to neřeší, jsme lidi :-). Ovšem když rybáře druhý den na jeho místě střídá další rybář je potřeba stanovit jasná pravidla pro případ sporu. Tedy v tomto případě mějte na paměti při rozhodování v kolik hodin přijedete k vodě, že oficiální nástup od kdy počíná běžet doba platnosti povolenky v den kdy si jí zakoupíte (nehledě na to v kolik přijedete) je od 10.00 hod jednoho dne do 10.00 dne druhého. Jak, ale píšu, když rybáře nikdo nestřídá a nečeká mu za zády až to zbalí, nebudeme dodržování tohoto pravidla vyžadovat a nikterak na nikoho tlačit. :-)

Další novinkou je bezpodmínečné používání DESINFEKCE pro ošetřování rány po háčku v tlamce ulovených ryb, či k ošetření ran vzniklých soubojem nebo manipulací s rybou na břehu. Tuto desinfekci je možné koupit přímo u rybníka u správce. Viz "ceník" zde na webu www.liscijezero.cz.

A poslední věcí a změnou oproti předešlé praksi je úprava bivakování u vody. každý rybář má po dobu své návštěvy na našem revíru, právo na základě zakoupené příslušné povolenky bivakovat na břehu v přístřešku či rybářském bivaku a to pokud chce i s doprovodem kamaráda či manželky. Tedy 1+1 v jednom bivaku. Každý další člověk "nerybář" vystupující jako doprovod je zpoplatněn! Viz "ceník" na tomto webu www.liscijezero.cz.

Pravidla rybolovu, pobytu a pohybu na revíru LIŠČÍ JEZERO číslo: 06 441 104.

Následující rybářský řád a pravidla jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci a držitelé povolenek k rybolovu na revíru. Většina pravidel je podřízena zájmům nasazených ryb a okolní přírodě včetně jejich obyvatel. Ten kdo níže uvedená pravidla úmyslně poruší, či je bude záměrně obcházet, bude z revíru i z areálu Liščího jezera vykázán a to bez jakéhokoliv nároku na vrácení peněz za povolení k lovu. Pakliže neukázněný návštěvník, porušením pravidel a rybářského řádu, úmyslně způsobí v revíru škodu, bude po něm dodatečně vymáhána. Pokud vám jako návštěvníkovy jezera některé z následujících ustanovení nebude dostatečně jasné, neváhejte a proberte to s provozovatelem či s u vody přítomným správcem, který je kdykoliv připraven vám s potěšením poskytnout radu a pomoc. Vstupem do areálu Liščího jezera (dostatečně a viditelně označeného) každá osoba dobrovolně souhlasí s ustanoveními následujícího rybářského a provozního řádu. Na jejich dodržování dohlíží určený správce či provozovatel oprávněn s ohledem na tyto řády jejich plnění po návštěvnících vyžadovat a při jejich porušení vyvodit důsledky.

Pravidla rybolovu a platný rybářský řád od 1.1. 2010:

1. Povolení k lovu ryb

Rybaření na jezeře je možné pouze s platnou povolenkou zakoupenou od provozovatele či správce revíru. Majitel povolenky je povinen vyplnit v označených kolonkách svoje jméno, bydliště, zahájení doby lovu a povolenku podepsat. Při lovu musí mít u sebe platný průkaz totožnosti, který při kontrole předloží provozovateli či správci (rybářské stráži) společně s povolenkou.

Děti mladší 15 (patnácti) let mohou lovit na revíru bez zakoupené povolenky, avšak jedině pod dozorem plnoleté osoby, která je držitelem platné povolenky i v případě, že tato osoba sama ryby momentálně neloví. Dítě lovící ryby dle tohoto ustanovení smí používat k lovu ryb pouze jeden prut.

Osoba dohlížející nad rybařícím dítětem je zodpovědná za dodržování těchto zde stanovených pravidel a řádu v plném rozsahu.

Po skončení rybolovu je držitel povolenky (s možností odnést si rybu) povinen tuto odevzdat přímo provozovateli, či do označené schránky umístěné v prostorách jezera.

Držitel povolenky je oprávněn lovit ryby pouze po dobu její platnosti (10,24 hod., nebo jeden rok.)

Držitel povolenky je povinen vyplnit správcem předloženou statistiku ulovených ryb.

Držitel povolenky chyť a pusť, má právo lovit ryby a to dle pravidel stanovených tímto rybářským řádem. Tato povolenka neopravňuje svého držitele k zabití a odnesení ulovené ryby. Naopak její držitel je povinen ulovené ryby šetrně a se vší opatrností vrátit zpět do vody.

 

2. Míry a hájení lovených ryb

Všechny druhy ryb jsou hájeny, a pokud je rybář uloví je povinen je bez prodlení šetrně a se vší opatrností vrátit do vody.

Přechovávání hájených nebo trofejních ryb ve vezírku, či saku je zakázáno.

Cílený lov dravců na revíru Liščí Jezero (štika, candát, aj.) je povolen pouze na umělou nástrahu. (mimo zimní sezónu při lovu na ledu pro tu platí jiná pravidla viz níže) Sumec se smí lovit na živou nástrahu (rybu) avšak přiměřené velikosti loveného sumce (nástraha od 20cm výš) za použití odpovídajícího vybavení. Rybář lovící sumce, není povinen mít jako podložku bazén nebo kolébku (podložka s bočnicemi) postačí měkká podložka rovněž odpovídající velikosti loveného sumce.

Sumeček americký je na revíru považován za rybu nepůvodní, plevelnou a škodlivou a je zakázáno je po ulovení vracet zpět do vody revíru.

3. Způsob lovu rybářské náčiní a návnady

Lov dravců v hlavní sezóně na obou částech revíru je povolen pouze na umělou nástrahu (mimo lovu sumců viz. "míry a hájení lovených ryb") přívlačí nebo muškováním. Nástraha smí být opatřena jedním jednoháčkem (tvistr, jig, moucha atd.) s protihrotem a nebo jedním trojháčkem (rotačky, plandavky, woblery atd) s protihrotem.

Správce nebo provozovatel má právo toto kdykoliv zkontrolovat a v případě pochybení sjednat nápravu.

K lovu ryb nedravých (kapr, amur, jeseter, viza atd.) na revíru smí rybář používat pouze háčky bez protihrotu, a to buď to v originálním provedení od výrobce a nebo použije-li běžný háček z výroby opatřený protihrotem je povinný ho před započetím lovu upravit tak, že protihrot odstraní (nebo důsledně zamáčkne). Vyjímku z povinnosti používat háčky bez protihrotu mají po předchozí dohodě se správcem či majitelem, rybáři lovící cíleně sumce.

Lov dravců i ostatních ryb z lodě je povolen.

Od doby zahájení provozu revíru se smí chytat 24 hodin denně až do konce hlavní sezóny bez časového omezení.

Rybář smí lovit na 3 pruty, nedohodne-li se, se správcem nebo provozovatelem jinak, v závislosti na momentálních podmínkách a počtu lovících rybářů.

Rybáři cíleně lovící dravce na umělou nástrahu smí používat k lovu pouze jeden prut. (mimo lovu sumců na živou nástrahu)

Lov na živou nebo mrtvou rybičku je zakázán. (mimo zimní sezóny "lovu na ledu", a lovu sumců)

Lov na nástrahu živočišného původu (červy, žížaly atd.) je povolen
V rámci bezpečnosti ztracených ryb se doporučuje požívání průběžných (únikových) montáží.

Rybář musí mít ve výbavě vyprošťovač háčků (peán), měkkou podložku pod ryby, metr, desinfekci k ošetření poranění ryb a podběrák. Fotoaparát taky není na škodu.

Je-li to možné, může rybář během rybolovu, měnit místo odkud loví (pokud je volné), ale s ohledem na okolní návštěvníky a rybáře tak aby je nerušil.

Zakrmování lovného místa je povoleno.

Zavážení návnad a nástrah pomocí člunu a elektromotoru (i vlastního) je s ohledem na momentální situaci na jezeře povoleno.

Používání echolotu je povoleno.

Označení lovného nebo krmného místa je povoleno pouze tyčovými bójkami nebo H bójkami.

Správce, a nebo provozovatel má právo v průběhu rybolovu, rybáři zkontrolovat povolenku, a nebo batoh či tašku vznikne-li podezření z krádeže ryby.

Každý rybář při výkonu svého rybářského práva má povinnost respektovat ostatní kolegy v jeho okolí a chovat se maximálně ohleduplně aby je nerušil a neobtěžoval.

Každý rybář je také povinen se k rybám a přírodě kolem rybníka chovat tak aby je při rybaření nepoškozoval.

4. Nocování a pobyt na lovném místě v areálu jezera

Rybář s platnou povolenkou má právo v rámci poskytovaných služeb lovit ryby i v nočních hodinách a v průběhu rybolovu využít rybářský bivak.

Rybář má povinnost udržovat místo kde přebývá a loví ryby v čistotě a pořádku a při odchodu místo vyklidit a uvézt do původního stavu.

Rybář má povinnost při pobytu na jezeře využívat v rámci služeb dostupné WC.

Rybář je povinen se při pobytu u jezera chovat tiše a přiměřeně s ohledem na ostatní návštěvníky jezera, které by mohl tímto chováním obtěžovat.

Je zakázáno na lovných místech i jinde, mimo vyhrazeného prostoru (u rybářské klubovny nebo ohniště na čísle 1) rozdělávat otevřené ohně a zakládat ohniště.

Je zakázáno jakkoliv upravovat lovné místo a jeho okolí, či poškozovat a ořezávat dřeviny a jiné porosty v jeho blízkosti.

Oficiální střídání rybářů lovících na revíru s platnou povolenkou na 24 hod a více, na jednotlivých místech je v 10.00 hodin dopoledne, bez ohledu na to v kolik hodin na revír dorazí a začnou chytat. Pokud rybáře na jeho lovném místě nikdo nestřídá a nehrozí tak mezi rybáři vznik sporu o počátek lovu, nebude dodržování tohoto pravidla ze strany majitele ani správce vyžadováno. 

 

Doplnění všeobecných podmínek a pravidel rybaření na Liščím jezeře, pro lov na dírkách platných v zimní sezóně - od 1. 12. 201? - 1.3. 201?:

· Pro tento zajímavý způsob, zimního lovu ryb budou určeny, výtečně zarybněné jižní část revíru jako i Severní část revíru obě skvěle zarybněny štikou od 75 do 115 cm a rovněž trofejními candáty kde úlovek ryby o váze okolo 8 kg není nikterak ojedinělý.

· Osoba provádějící lov na dírkách si musí při lovu počínat tak, aby neohrozila sebe ani ostatní přítomné osoby.

· Otvory lze do ledu dělat kruhové do průměru cca 20 cm nebo čtvercové o stranách cca 20 x 20 cm. Každý vytvořený otvor lovící po opuštění místa řádně označí tak, že do otvoru v ledu vsune větvičku zeleného chvojí (či jinak označí), aby bylo zřetelně vidět, kde se otvor v ledu nachází.

· Jednotlivé otvory (dírky) musí od sebe být vzdáleny nejméně 3m

· VSTUP NA LED JE JEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!! I KDYŽ HLOUBKA NA REVÍRU VĚTŠINOU NEPŘESAHUJE 200 CM

· Doba lovu je od 8:00 do 16:00 hodin.

· Rybaření v zimní sezóně na ledu se bude u nás na revíru letos provozovat jen po předchozí dohodě, všem zájemcům doporučuji předem nás kontaktovat a dohodnout se co a jak hlavně s ohledem na momentální klimatické podmínky a sílu ledu.

· Lov je povolen až na 3 pruty o jednom návazci pro jednoho držitele platné povolenky. Více háčkové systémy a nástrahy nejsou dovoleny. Může být použita rostlinná, živočišná či umělá nástraha a to i živá či mrtvá rybka, dle platných pravidel pro rybaření na revíru Liščí jezero.

· Lovící si může ponechat všechny ryby lososovité jako je pstruh duhový či siven americký, které uloví. Ovšem tyto ryby nejsou zahrnuty v ceně povolenky a rybář je musí uhradit zvlášť a to 140,-kč/1kg, ryby ušlechtilé a na revíru Liščí jezero, celoročně hájené jako je štika, candát, sumec, okoun, jeseter atd. je rybář povinen bezprostředně po ulovení nepoškozené a bez újmy vrátit do vody. Stejně tak je tento rybář, povinen si počínat s rybami lososovitými, které nemá v úmyslu si od vody odnést. Úlovek ostatních druhů ryb, které nejsou dle pravidel lovu na Liščím jezeře hájeny (jako je perlín, plotice, cejn, sumeček americký atd.) nesmí přesáhnout denně 5 kg.

· Vylovování – vyhakování je nutné pokud možno v lovícím otvoru (dírce), aby nedošlo k popálení ryby o led, pokud si lovící nechce rybu ponechat. Pokud je nutné rybu, kterou má rybář v úmyslu vrátit zpět do vody i přes předešlé nařízení vylovit z vody ven např. kvůli focení, či odstranění hluboko zaseknutého háčku. Musí rybář použít odizolovanou podložku (tj. klasickou kapří podložku či něco podobného) tak aby opět nedošlo k poškození ryby o led. Toto pravidlo by měli mít na paměti před výpravou k nám, ti z vás, kteří se chystají cíleně lovit trofejní nebo hájené ryby jako je např. candát nebo štika.

· Držitelé VIP povolenek „chyť a pusť“ na jeden rok, jsou oprávněni lovit v zimní sezóně bez omezení (myšleno denní poplatky za lov, v době na kterou mají koupenou tuto povolenku) dle vlastní libosti a zde popsaných pravidel, avšak tato povolenka je neopravňuje k usmrcení a odnesení žádné ryby. Pokud, budou chtít odnést svůj úlovek od vody, musí si ho uhradit dle ceny uvedené v předchozím bodě.

· Při usmrcování ryb je nutné mít na zřeteli horní lovnou míru, která se na našem revíru dodržuje, a ta je u pstruha a sivena 55 cm.

· Rovněž je možné si po dohodě se správcem zapůjčit za poplatek prut k lovu na dírkách, či zdarma vrták na led (viz "ceník").

· Pokud se rybář rozhodne na základě patřičné povolenky usmrtit a odnést si ulovené ryby nesmí je kuchat ani čistit v blízkosti jezera ani v jeho areálu!

· Ostatní pravidla rybaření na liščím jezeře přímo se nevztahující k zimnímu lovu (tudíž zde nejsou upravena) se řídí platnými předpisy pro lov na liščím jezeře podrobně popsanými zde v odkazu „PRAVIDLA“ dále jsou všichni zúčastnění lovící rybáři povinni řídit se momentálními pokyny provozovatele nebo přítomného správce revíru. Uvedená pravidla je také možno změnit dle individuálního přání rybářů opět po dohodě se správcem či provozovatelem v duchu hesla nic není nemožné a náš zákazník náš pán, avšak s ohledem na zájmy ryb a okolní přírody! PETRŮV ZDAR!

Každý rybář či návštěvník Liščího jezera vstupuje do areálu revíru na vlastní nebezpečí a zakoupením povolenky či doprovodem rybáře co si zakoupil povolenku, a vůbec vlastním pobytem na liščím jezeře, přejímá vlastní zodpovědnost za svoje majetkové či zdravotní újmy a potvrzuje, že majitel ani provozovatel není za tyto zodpovědný a že jě při zakoupení povolenky či při doprovodu toho co povolenku zakoupil seznámen s touto skutečností a je si svých případných rizik vědom. a současně při zakoupení povolenky tímto stvrzuje, že byl s následujícím seznámen a je si toho vědom.

Pokud je něco nejasného nebo nepopsaného v tomto řádu jsou rybáři povinni řídit se momentálními pokyny provozovatele nebo přítomného správce.
 

Novinky

21.11.2021

konec sezóny 2021

Ahoj všichni tak ode dneška je zavřeno až do začátku nové sezóny 2022 Aleš

28.10.2021

Listopad 2021 pořád otevřeno

Ahoj rybáři a kamarádi tak i v listopadu zatím zůstává otevřeno, tak kdo máte zájem volejte rezervujte. Zavřu až pro malý zájem

Více novinek

Ryba měsíce

Saša

26.07.2021

Ryba: kapr lyses
Návnada: boilis

obří Sašovo lysec z osmičky! Petru Zdar!

+420 733 419 916info@liscijezero.cz

 • Úvodní stránka
 • Plán jezera
 • Naše služby a zázemí
 • Druhy lovených ryb
 • Sumář úlovků
 • Ceník
 • Kde nás najdete
 • Fotogalerie
 • Akce
 • Novinky
 • Pravidla
 • Kniha návštěv
 • Napsali o nás
 • Odkazy
 • Kontakt
 • E-shop
 • rezervace na další sezónu 2020
 • Navnada
  Tomáš Blažek
  Zoo-market

  Letecký snímek

  Pohled na Lišcí jezero vyfocený
  z letadla

  Plán jezera

  Podrobný plán Lišcího jezera
  pro lepší orientaci návštěvníku

  Mapa

  Aby jste věděli jak nejrychlejí
  na Lišcí jezero se můžete dopravit